İribuynuzlu xəstəlikləri

Mal-qaranı istilərdən necə qoruyaq?

İsti hava stresi nəticəsində inəklərin məhsuldarlığı 30%-ə kimi düşə və bir-sıra xəstəliklər üzə çıxa bilər. Mikroiqlim heyvanın sağlamlığına və məhsuldarlığına təsir edən vacib amildir. Yüksək tempratur rütubətlə birlikdə  heyvanda istilik stresi verir, bu isə iştahsızlığa, dolayısı ilə çəki və südverimi…

Heyvanların tənəffüs orqanı xəstəlikləri

Kənd təsərrüfatı heyvanlarında tənəffüs fəaliyyətinin pozulması ilə əlaqədar xəstəliklərə daha çox təsadüf edilir. Bunlar heyvandarlığa çox böyük iqtisadi ziyan vurur. Heyvanlar hava cərəyanı pis düzəldilmiş binalarda saxlandıqda, artıq qoyun, quzu sürülərini pəyə və tövlələrə sıx doldurub səhər tezdən bayıra çıxardıqda,…

İribuynuzlu xəstəlikləri Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Şmallenberq virus xəstəliyi

2011-ci ilin avqust ayında Almaniyada süd verən inəklər arasında kütləvi xəstələnmə halı müəyyən olunmuşdur. Həmin heyvanlarda bədən temperaturasının 40°C və yuxarı olması ilə yanaşı, ümumi ölgünlük, yemdən imtina, süd məhsulunun kəskin azalması və boğaz heyvanlar arasında balasalma müşahidə edilmişdir. Bir…

İribuynuzlu xəstəlikləri İt və pişik xəstəlikləri Ümumi xəstəliklər Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Aueski xəstəliyi

Aueski xəstəliyi infeksion xəstəlik olub, isitmə, mərkəzi sinir sisteminin zədələnmələri, ağciyərin iltihabı, donuzlardan və samurlardan başqa digər heyvanlarda şiddətli qaşınma və tüklərin tökülməsi ilə səciyyələnir. İqtisadi zərər. Xəstəlik nəticəsində ölüm baş verir, məcburi kəsim aparılır, balasalma müşahidə edilir, xəstə heyvanların…

İribuynuzlu xəstəlikləri Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Qaramal və qoyunların xlamidiyalı balaatması

Xlamidiyalı balaatma-kontagioz xəstəlik olub, boğazlığın son həftələrində balaatma və ya vaxtından əvvəl doğum, bununla əlaqədar olaraq zəif və yaşama qabliyyətinə malik olmayan quzu və buzovların doğulması ilə səciyyələnir. Tarixi məlumat. Qaramalda xəstəlik ilk dəfə 1923-cü ildə Traum və Xart tərəfindən…

İribuynuzlu xəstəlikləri

Cavan heyvanların streptokokkozları

Heyvanların yoluxucu xəstəliklərinin böyük qrupudur, ev, kənd təsərrüfatı, sənaye və vəhşi heyvanların, habelə insanların müxtəlif orqan və toxumalarında irinli-iltihabı proseslərin inkişaf etməsi ilə keçir. Törədicisi. Streptococcus zooepidemicus və str.pneumoniae streptokoklarıdır. Bunlar qısa və uzun zəncir formasında düzülən yumru mikroblardır, spor…

Qarayara xəstəliyi

Bütün növ kənd təsərrüfatı heyvanlarının, vəhşi heyvanların iti gedişli yoluxucu xəstəliyidir. Septisemiya, müxtəlif böyüklükdə karbunkulların əmələ gəlməsi və ağır intoksikasiya ilə səciyyələnir. Qarayaraya insanlar da yoluxur. Törədicisi: Bac. anthracis – hərəkətsiz, sporəmələgətirən, qrammüsbət, antibiotiklərə həssas aerob bakteriyalardır. İnkubasiya müddəti 20…

Dabaq xəstəliyi

Dabaq iti gedişli yüksək kontagioz xəstəlikdir, ağız boşluğunun selikli qişasında, yelinin və ətrafların dərisində aftaların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Törədicisi. RNT tərkibli virusdur. Pikornaviruslar ailəsinin rinovirus cinsinə aiddir (20-25 nm). Həssas heyvan orqanizmində inkubasiya dövrü 14 gündür. Onun 7…

İribuynuzlu xəstəlikləri

Leptospiroz xəstəliyi

Bir sıra heyvan növlərinin təbii ocaqlı yoluxucu xəstəliyidir. İnsanlar da yoluxurlar. Quşlar qeyri-həssasdırlar. Heyvanlarda qızdırma, sarılıq, hemoqlobinuriya, mədə-bağırsaq sisteminin atoniyası, dəri və selikli qişaların nekrozu və balasalma ilə səciyyələnir. Törədicisi. Spiroxetlərə aid edilən leptospirlərdir. Leptospirlər cinsi antigen quruluşlarındakı fərqlərə görə…

İribuynuzlu xəstəlikləri

Pasterellyoz xəstəliyi

Pasterellyoz (və ya hemorroji septisemiya) ev və vəhşi heyvanların, həmçinin quşların yoluxucu xəstəliyi olub, septisemiya və iltihabi hemorroji proseslərlə xarakterizə olunur. Törədicisi. Pasteurella multocida bakteriyaları törədir. Bunlar hərəkətsiz, qısa, spor əmələ gətirməyən oval formalı bakteriyalardır. İnkubasiya dövrü 90 gün hesab…

İribuynuzlu xəstəlikləri

Brusellyoz xəstəliyi

Kənd təsərrüfatı və vəhşi heyvanların, eləcə də insanların, xronik gedişli yoluxucu xəstəliyidir. Balasalma və sonun ləngiməsi ilə xarakterizə olunur, lakin çox fərqli klinik əlamətlər də müşahidə olunur. Törədicisi. Brusella cinsindən olan bakteriyalardır, bunların məlum olan 6 növündən 4-ü kənd təsərrüfatı…

İribuynuzlu xəstəlikləri

Vərəm xəstəliyi

Xroniki gedişli yoluxucu xəstəlik olub, müxtəlif orqanlarda, daha çox – ağciyərlərdə, bağırsaqlarda, limfa düyünlərində spesifik düyünlərin – tuberkulaların əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Ev heyvanları, vəhşi heyvanlar və quşların bir çox növləri, habelə insanlar yoluxurlar. Xəstəlik ləng inkişaf edir, infeksion proses…

İribuynuzlu xəstəlikləri

Tulyaremiya

Heyvanların təbii ocaqlı yoluxucu xəstəliyidir. Hemorroji əlamətlər, yüksək hərarət, ishal, zəifləmə, limfa düyünlərinin şişməsi, habelə sinir sisteminin pozğunluqları və balasalma ilə səciyyələnir. İnsanlar da törədiciyə həssaslıq göstərirlər. Törədicisi. Francisella tularensis. Xırda, polimorf, zərif kapsulalı mikroorqanizmlərdir, çox vaxt kökvari-yumru formada olurlar,…

İribuynuzlu xəstəlikləri

Botulizm xəstəliyi

Heyvanların iti gedişli ağır yoluxucu xəstəliyidir. Tərkibində botulizm törədicisinin toksini olan yemlərin qəbulu nəticəsində inkişaf edir, udlağın, dilin, alt çənənin, habelə bədən əzələlərinin iflici ilə səciyyələnir. Bu xəstəliyə insanlar da tutulurlar. Törədicisi. Sporlu, anaerob mikroblardır. Clostridium botulinuıh adlanır, uzunluğu 4-9…

İribuynuzlu xəstəlikləri

Qaramalın Taunu (Pestis bovum)

Qaramalın taunu septisemiya, yüksək temperatura və selikli qişaların nekrotiki iltihabı ilə səciyyələnən xəstəlikdir. Tarixi məlumatı: Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, taun ilk dəfə Asiya qitəsində , sonralar isə Avropa ölkələrində qeyd edilmişdir. Xəstəliyi ilk dəfə 1711-ci ildə Rammazin, sonralar 1895-ci…

İribuynuzlu xəstəlikləri

Salmonellyoz xəstəliyi

Əsasən cavan ev heyvanlarınm yöluxucu xəstəliyidir. İti gedişli forma zamanı hərarətin yüksəlməsi, septisemiya, toksemiya, mədə-bağırsaq fəaliyyətinin pozulması ilə səciyyələnir. Yaşlı heyvanlarda çox zaman bakteriya daşıyıcılıq, balasalma (ən çox qoyun və madyanlarda) və ölü balaların doğulması ilə gedir. Salmonellyozla insanlar da…

İribuynuzlu xəstəlikləri

Yaman keyiyyətli (qazlı) şiş

İti gedişli toksikoinfeksiyadır. Qaz əmələ gəlməsi və toxumaların nekrozu və intoksikasiya ilə nəticələnən, sürətlə inkişaf edən iltihabi şişin olması xarakterikdir. Törədicisi. Anaerob bakteriyalardır. Bir qrup mikroblar – Cl.septicum, Cl.perfringens, Cl.oedematiens, Cl.histolyticum, Cl.sor- delli ayrı-ayrılıqda və ya assosiasiya halında xəstəliyi törədirlər….

İribuynuzlu xəstəlikləri

Karbunluk xəstəliyi

İti gedişli yoluxucu xəstəlik olub, temperaturun yüksəlməsi və heyvan bədəninin müxtəlif əzələ qruplanda qazlı (səsli) şişlərin əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Törədicisi. Clostridium chavoei – obliqat (tam) anaerobdur, ətraf mühitdə əmələ gətirdikləri spor formasında uzun müddət yaşaya bilirlər. Mikroblara heyvanların, o…

İribuynuzlu xəstəlikləri

Qaramalın Leykozu

Qaramalın leykozu şiş təbiətli xroniki yoluxucu xəstəlikdir. Simptomsuz keçir və ya limfositozla, qanyaradıcı orqanlarda, digər orqan və toxumalarda bəd xassəli törəmələrlə səciyyələnir. Törədicisi. Qaramalın leykoz virusudur. Epizootologiyası. 4 yaşmdan yuxarı yüksək məhsuldar cinslərdən olan heyvanlar leykoz virusuna tez-tez yoluxurlar. Xəstəlik…

İribuynuzlu xəstəlikləri

Yoluxucu Rinotraxeit

İti gedişli kontagioz virus xəstəliyidir. Tənəffüs traktı üzvlərinin, cinsiyyət üzvləri və mərkəzi sinir sisteminin pozğunluqları ilə səciyyələnir. Törədicisi. DNT-li virusdur, yuxarı tənəffüs yolları, konyuktiva və çoxalma orqanlarının selikli qişasında çoxalıb, parazitlik edirlər. Epizootologiyası. Yoluxmanın mənbəyi xəstə və xəstəlikdən sağalmış virus…

error: Content is protected !!